Informace pořadatelům turnajů – COVID 19

Informace pořadatelům turnajů – COVID 19

Z mimořádného opatření vyplývá pro organizátora zejména povinnost před
zahájením účasti na turnaji kontrolovat splnění podmínek dle bodu I/16
opatření a osobám účastnícím se turnaje se nařizuje splnění podmínek
organizátorovi prokázat – to znamená, že organizátorovi účastník předloží
příslušný dokument k nahlédnutí, rozhodně není právem ani povinností
organizátora potvrzení o absolvování testu, certifikát o očkování,
certifikát o prodělané nemoci apod. či jejich kopie shromažďovat a
uchovávat.

Povinností organizátora ovšem je vést evidenci osob účastnících se turnaje
pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví. Vzor evidenčního listu je níže. Vzor byl připraven především ve
vztahu k turnajům mládeže, kde jsou děti doprovázeny trenéry a případně
rodiči. Evidenci účastníků turnaje dospělých přihlašovaných prostřednictvím
IS ČBaS lze případně zajistit prostřednictvím tisku či uložení startovní
listiny.

Přímo do propozic, či do poznámky k turnaji Vám navrhujeme uvádět například
tuto formulaci, možnost zajištění sebetestování ze strany organizátora
přitom ponecháváme na Vašem uvážení (souvisí s tím však samozřejmě zvýšené
náklady a proto tuto možnost nepředpokládáme):

„Pozor! Na turnaj se vztahují omezení v souladu s platnými mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni konání turnaje.

Ve stejný čas je možná přítomnost nejvýše 1000 osob při dodržení podmínek
stanovených mimořádným opatřením, po celou dobu akce platí povinnost
používat ochranný prostředek dýchacích cest. Prosíme všechny účastníky
turnaje, aby dodržovali platná mimořádná opatření a bezvýhradně se řídili
pokyny pořadatele.

Organizátor není povinen zajišťovat sebetestování.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dostupná zde:

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)
(https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/>)

Ke každému turnaji zařazenému do GP přiřadíme v systému přílohu Prohlášení
účastníka turnaje v badmintonu organizovaného ČBaS.

 

Přílohy:

Prohlášení turnaj – podmínky

Vzor – evidence